School of Advanced Sciences (SAS)

Alumni

Abhinav Gupta

V Lenin Kumar

Falguni Pattnaik

Umesh N

Maruthapandi M

Sibasis Sarkar

Siddharth Arora

Pallavi Mukherjee

Mukesh Kurmar V

V Mounika

Jaya Chandra S

Akansha Sharma

Agrawal GRAWAL Surabhi Subhash

Sreeya Raj

Akhil Patni

Muthu Venkatesh Sudali

Subhankar Roy

Shivaramakrishnan C

Mahesh M